‌دکتر آرش قندهاری

روانشناس بالینی

دکتر پروین جمشیدیان

روانشناس زوج و خانواده

دکتر فرناز عمادی فر

روانشناس فردی و خانواده

دکتر علی قربانی

مشاور خانواده

زهرا امینی

روانشناس وسواس کودک و نوجوان

دکتر بهناز نیک کار

روانشناس بالینی

فاطمه نیسیانی

روانشناس بالینی

شیدا شیروانی

روانشناس بالینی

فرزانه یمینی

روانشناس کودک و نوجوان